ΣΘΕΤ-ΕΔΑ (8ος Κύκλος) Εισαγωγή στη Διαχείριση Αποβλήτων (8ος Κύκλος)

δια

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα πτυχιούχων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες και επιθυμούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στην καθημερινή τους εργασία.

Επίσης αυτό το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές όλων των ειδικοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες